Podmínky

zpracování osobních údajů

 • SOUHLAS A INFORMACE

  o zpracování osobních údajů

   

  1. Údaje poskytovatele

  Poskytovatel osobních údajů uvedených v přihlášce na adrese: http://www.spv-duziny.cz/prihlaska/, dále jen „poskytovatel“, vyplněním těchto údajů na uvedené adrese ohledně své osoby a ohledně přihlášeného dítěte dává souhlas níže uvedenému správci se zpracováním výše uvedených údajů za níže uvedených podmínek.

  2. Informace o zpracování osobních údajů

  2.1 Informace o správci a kontaktní údaje

  2.1.1.      Správcem osobních údajů je: Eva Machová, nar. 27. 8. 1997

  2.1.2.      Kontaktní údaje správce: email: tabor@spv-duziny.cz.

  2.2 Účel zpracovávání

  2.2.1. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem poskytnutí služeb správce poskytovateli – účast nezletilých dětí na dětském táboře. Údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu.

  2.2.2.      Údaje jsou dále zpracovávány za účelem splnění právních povinností, které pro správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas poskytovatele k tomuto zpracování není potřeba.

  2.3 Příjemci osobních údajů

  2.3.1.      Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze pracovníkům správce za účelem splněních jeho smluvních povinností. Dále je správce oprávněn údaje poskytnout soudním či obdobným orgánům. Konečně je správce oprávněn poskytnout údaje účetnímu správce v rozsahu nezbytně nutném pro  plnění zákonných povinností správce ohledně vedení účetnictví a daňového řízení. Správce má se zpracovatelem účetnictví uzavřenou smlouvu, na základě níž se zpracovatel zavázal dodržovat zákonné povinnosti a mlčenlivost ohledně těchto údajů.

  2.3.2. V souladu s příslušnými právními předpisy je správce oprávněn nebo přímo, bez souhlasu poskytovatele, povinen předávat osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností.

 • 2.4 Zabezpečení osobních údajů

  Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, a to v elektronické i fyzické podobě tak, aby k nim neměla přístup žádná třetí osoba neuvedená v bodě 2.3.

  2.5 Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, a dále po dobu 10 let.

  2.6 Práva poskytovatele:

  2.6.1.      Právo odvolat souhlas

  Poskytovatel je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se tak stane,  ukončí správce zpracování příslušných osobních údajů k účelu dle tohoto souhlasu. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu ještě před ukončením poskytnutí služeb ze strany správce může dojít ke zmaření či okamžitému ukončení poskytnutých služeb s případnými nepříznivými dopady na poskytovatele. Souhlas lze odvolat kontaktováním správce na výše uvedených kontaktních údajích.

  2.6.2.      Právo na přístup k osobním údajům

  Poskytovatel má právo žádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Poskytnutí kopie zpracovávaných údajů je zdarma jednou v kalendářním roce, každá další žádost v kalendářním roce je zpoplatněna částkou 100,- Kč za každou takovou kopii.

  2.6.3.      Právo na opravu a doplnění

  Poskytovatel má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů, které správce zpracovává.

  2.6.4.      Právo na výmaz

  Poskytovatel má právo, aby správce vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).

  2.6.5.      Právo na omezení zpracování

  Poskytovatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování).

  2.6.6.      Právo na přenositelnost údajů

  Poskytovatel má právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

  2.6.7.      Právo podat stížnost

  Pokud se poskytovatel domnívá, že při zpracováním jeho osobních údajů správcem dochází k porušení příslušných právních předpisů, může se obrátit se svou stížností přímo na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz, sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

  1. Pořizování záznamů

   

  Poskytovatel současně uděluje správci bezpodmínečný a bezplatný souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů přihlášeného dítěte a zpřístupňování těchto záznamů na internetu či prostřednictvím sociálních sítí. Správce se zavazuje tyto záznamy zveřejňovat pouze za účelem informování o průběhu dětského tábora a neposkytnout tyto záznamy třetí osobě. V ostatním platí ustanovení bodu 2. obdobně.

         
Copyright © kdysi dávno – 2023 SPV Dužiny | web: Martin Šimon
SPV Dužiny logo